Shree MAA DURGA KAVACH (श्री माँ दुर्गा कवच)

Shree MAA DURGA KAVACH

Shree MAA DURGA KAVACH (श्री माँ दुर्गा कवच)

Here we have displayed Shree Maa Durga Kavach in Hindi, so that devotees of Durga Mata can easily chant Maa Durga Raksha Kavach. The simple meaning of Kavach is to protection. By chanting the Kavach of Shree Durga Mata, a Kavach is formed around her, by which man can keep himself safe and the Kavach gives him protection from diseases and organs. Many devotees also read Durga Maa Chalisa. Shri Durga Maa is known as the most powerful Goddess in Hinduism. For you to perform Aarti of Durga Maa, we have also provided Maa Durga Aarti in our website and we have provided Maa Durga Kavach in Hindi and English.

Shree MAA DURGA KAVACH (श्री माँ दुर्गा कवच)

Markandeya Uvacha

”Yath guhyam paramam loke sarva rakshakaram nrunam,
Yanna kasya Chidagyatham, thanme bruhi pithamaha.”

Brahmo Uvacha

”Asthi guhya thamam vipra, Sarva bhoothopakaarakam,
Devyasthu kavacham punyam tachrunushwa maha mune.

Pradhamam Sailaputhreethi, dwitheeyam Brahma Charini,
Treetheeyam Chadra Gandethi Koosmandethi Chathurthakam.

Panchamam Skanda Matheti shashtam Kathyayaneethi cha.
Sapthamam Kala Rathreethi Maha Goureethi Chasthamam.

Navamam Sidhitha proktha Nava Durga prakeerthitha,
Ukthanyethani naamani Brahmanaiva Maahaathmana.

Agnina dahyamanasthu Sathru madhye Gatho rane,
Vishame durgame Chaiva bhayartha saranam Gatha,

Na Thesham jayathe kinchid asubham rana sankate,
Naapadam thasya pasyami soka dukha bhayam nahi.

Yaisthu bhakthya smrutha noonam teshamrudhi prajayathe.
ye tvam smarnti deveshi rakshase tanna sanshayh:

Pretha Sanstha thu Chamunda varahi Mahishasna,
Indri Gaja Samaruda Vaishnavi Garudasana,

Maheswari vrusharooda Kaumari Shikhi vahana,
laxmihi padmasana devi padmahasta haripriya,

Svetrupdhara devi ishvari Vruhvaahana,
Brahmi hamsa samarooda sarvabharana Bhooshitha,

Ityeta maatarh sarvaha Sarvayog samanvitaha,
Nanabharana Shobhadya Nano rathnopa Shobitha,

Drusyanthe Radhamarooda Devya Krodha Samakulaha.
Samkham Chakram, Gadham, Shakthim, Halancha, musalayudham,

Khedagam, thomaram chaiva parasum pasameva cha,
Kunthayudham, trishoolan cha Sarngayudhamuthamam,

Daithyanam deha nasaya bakthanam abhayaya cha,
Darayanthyudhanetham devanamcha hithaya vai.

Namastestu maharaudre Maha Ghor parakrame,
Mahabale, mahothsahe, Maha bhaya vinasini,

Trahi maam Devi dushprekshya, Sathrunam Bhaya vardhini.
Prachyam Rakshathi mamaindri, agneyam agni devatha,

Dakshine vatu Vaarahi, Nairythyam Khadag Dharinim.
Pradeechyam varuni Rakshed vayavyam Mruga Vahini,

Udichyam paatu Kaumari eshanyam Shul dharini,
Urdhwam Brahmani mey rakshed adhsthad vaishnavi Thadha,

Evam dasa disa Rakshe Chamunda Sava Vahana.
Jayame Chagradha paatu, vijaya paatu Prushtatha,

Ajitha vama parswe sthu Dakshine chaparajitha.
Shikhamudhyothini rakshedhuma moordhni vyavasthidha,

Maladhari lalate cha brovow rakshed yasawini.
Trinethra cha bruvor madhye yamaganda cha Nasike,

Sankhini chakshshor madhye, srothrayor vindhya vasini.
Kapalow kalika rakshed, kana moole thu sankari,

Nasikayam sugandha cha utharoshta cha charchika.
Adhare Cha amrutha kala, jihwayam thu saraswathi,

Dandhan rakshathu Kaumari, kanda madhye thu Chandika.
Gandikam chithraganda, cha mahamaya cha thaluke,

Kamakshim Chibukam raksseth, vacham me sarva mangala.
Greevayam Badhrakali cha prushtavamse danurdhari,

Neelagreeva bahikante nalikam nalakoobhari.
Skandhoho khadigani rakshedah bahu me vajra dharini,

Hasthayor dhandini rakshed ambika cha anguleeshu cha.
Nakham sooleswari raksheth kukshow rakshet naleswari,

Sthanou rakshet mahadevi mana soka nasini.
Hrudayam lalitha devi hydhare shoola dharini,

Nabhau cha kamini raksheth, guhyam guhyeswari thadha,
Pootna kamika medram gudham mahisha vahini,

Katyam bhagagavathi rakshed januni vindhya vasini.
Jange mahabala proktha janumadhye vinayaki,

Gulphayor narasimhi cha padha prushte tu taijasi,
Padamangulishu sree Raksheth padadasthalavasini,

Nakhan damshtra karali cha kesamscaivordhwa kesini.
Roma koopeshu Kaubheri twacham Vageeswari Tatha,

Raktha majjavasa mamsanya asthi medhasi parvathi.
Andhrani kala Rathrishcha, pitthan cha makuteswari,

Padmavathi padma kose kaphe choodamani sthadha.
Jwalamukhi nakha jwalam abhedya sarva sandhishu,

Shukram brahmani me rakshed chayam chathreswari Tatha.
Ahankaram Mano budhim rakjsha me dharma charini,

Pranapanou thadha vyanam cha samankam,
Vajra hasta cha me rakshetpranam kalyaanshobhna,

Rase Rupe cha Gandhe cha Shabde Sparshe cha yogini,
Sattvam Rajstamshchaiv Raskhennarayani sada,

आयू रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी।
यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी॥३९॥

Aayu Rakshtu vaarahi Dharm Rakshtu vaishanavi,
Yasa keerthim cha Lakshmin cha Sadha rakshathu Chakrini,

Gothram Indrani me raksheth pasunme raksha Chandika.
Puthran Rakshed Mahalakshmi, Bharyam Rakshadu Bhairavi,

पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा।
राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता॥४१॥

Panthanam Supatha Rakshenmarg Kshemkari tatha,
Rajdvaare Mahalaxmi Virjayaa sarvtha Sthitha,

Raksha heenanthu yath sthanam varjitham kavachena thu,
Thad sarvam raksha me devi jayanthi papa nasini.

Padamekam na Gachethu yadi chedh cha Shubatmana,
Kavachenavyatho nithyam yathra yathra hi gachathi.

Thathra thathratha labascha vijaya saarva kamikaha,
Yam yam chinthayathe kamam tham tham prapnothi nischitham.
Paramaiswaryamathulam prapsyathe bhoothale pumaan,

Nirbhayo jayathe marthya samgrameswaparajitha.
Trilokye thu bhaveth poojya kavachenavutha puman,

Idanthu devya kavacham devanam abhi durlabham.
Ya padeth prayatho nithyam trisandhyam sradhayan witha,

Daivikale bavethasya trilokye cha aparajitha.
Jived varsha satham sagramapamruthyu vivarjitha,

Nasyanthi vyadhaya sarve lutha visphotakadhaya.
Sthavaram jangamam chapi kruthrimam chapi yadvisham,

Abhicharani sarvani manthra yanthrani bhoothale,
Bhoochara khecharas chaiva jalajaschoupadashika,

Sahaja kulaja mala dakini sakini sthadha,
Antharikshachara ghora dakinyancha maha bala,

Gruha bhootha pisachascha yaksha gandarwa rakshasa.
Brahma rakshasa vethala Koosmanda bhairavadhaya,

Nasyanthi darsanathasya kavache hrudhi samsthithe.
Manonathir bhavedragna thejovrudhi karam param,

Yasahasa vardhathe sopi keerthi manditha bhoothale.
Japeth sapthasathim chandim kruthwa thu kavacham pura,

Yavad bhoomandalam dathe sasaila vana kananam.
Thavathistathi medhinyam santhathi puthra pouthriki,

Dehanthe paramam sthanam yath surair abhi durlabham.
Prapnothi purusho nithyam mahamaya prasadatha.”

Also Check Shree Maa Durga Raksha Kavach in Hindi | श्री माँ दुर्गा रक्षा कवच हिंदी में पढ़े

Shree MAA DURGA KAVACH (श्री माँ दुर्गा कवच)